Foreninger / Vrads Vandværk Amba / Teknikken bag vandværket

Teknikken bag vandværket

Vandværket blev stiftet 1950 og har i dag det fulde navn: Vrads Vandværk a.m.b.a.
Det er ikke en kommunal institution, men ejes af de cirka 90 lokale anparter, der er tilsluttet vandværket.
En valgt bestyrelse på 5 personer varetager driften af vandværket.

 
 
Årligt pumpes ca. 7.600 kubikmeter op af undergrunden, hvoraf ca. 1,5% bruges internt i vandværket til skyl af de to trykfiltre vi har.
 
Råvandet gennemgår følgende proces inden det sendes ud til forbrugerne:
 
1) Råvand iltes med ren luft.
2) Råvand filtreres for jern og mangan vha. filtermaterialet Nevtraco.
3) Forfiltreret vand iltes igen.
4) Aggresiv kulsyre neutraliseres i det forfiltrede vand vha. filtermaterialet Magnodol.
5) Rent vand sendes nu til rentvandstank i vandtårnet.
6) Pumpestationen pumper rent vand til forbrugerne fra rentvandstanken.

Vores behandling af råvandet er en typisk vandbehandlingsproces i et dansk vandværk ved brug af to naturlige kalkholdige filtermaterialer.
 
Filtermaterialet Nevtraco stammer fra Fakse Ladeplads i Danmark.
Kalken/Calciumkarbonat (CaCO3 97%) knuses, tørres og sigtes inden vi kan bruge det til vandbehandling.
 
Filtermaterialet Magnodol er et dolomitisk filtermateriale, som stammer fra Rheinkalk  Akdolit GmbH i Pelm, syd for Köln.
Bestandelen er hovedsageligt Calciumkarbonat (CaCO3 71%) og magnesiumoxid (MaO 26%).